Ombudsman-i i Komitetit të Sanksioneve të OKB-së për ISIL (DAESH) dhe Al-Qaida-n

Individët, grupet apo subjektet që kërkojnë të hiqen nga lista e masave shtrënguese ndërkombëtare të Këshillit të Sigurimit të OKB-së për ISIL (Da’esh) dhe Al-Qaida, mund të paraqesin kërkesën e tyre tek personi i kontaktit (Ombudsperson) të emëruar nga Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara. Informacion më i detajuar për këtë qëllim mund të sigurohet në faqen e internetit: https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson