Institucionet në varësi

Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik
Tel: 04 2222756 | Kodi Postar 1001
Fax: 04 2222756
email: dshtd@dshtd.gov.al
Website: www.dshtd.gov.al/

Përfaqësi Diplomatike dhe Konsullore- Përfaqësitë e huaja për Shqipërinë
Website: www.punetejashtme.gov.al/al/perfaqesite-diplomatike/perfaqesite-shqiptare-ne-bote