ZBATIMI I LIGJIT NR.119/2014 “PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT” NË MPJ